WITU Statuten

ONDERWIJZEND PERSONEEL OP DE BOVENWINDSE EILANDEN
WINDWARD ISLANDS TEACHERS UNION
Rembrandt Plein #31
Madame Estate
OR
P.O. Box 1101
Philipsburg, St. Maarten
Netherlands Antilles Telephone/Fax: 542-2694
Statuten van de vereniging van
ONDERWIJZEND PERSONEEL OP DE BOVENWINDSE EILANDEN

NAAM: Artikel 1

De naam van de vereniging van werknemers uit het onderwijs, die deze statuten aangent, nien heeft luidt: Vakvereniging van Onderwijzend Personeel op de bovenwindse Eilanden. Deze wordt in het vervolg van deze statuten genoemd : VOP-B.

ZETEL EN JAAR: Artikel 2

1. De zetel van de VOP-B is gevestigd in St. Maarten.
2. Het verenigings jaar valt samen met het kalenderjaar.
3. De VOP-B is opgericht voor onbepaalde tijd, to rekenen van de dag der oprichting, zijnde 22 Juni, 1973.

GRONDSLAG: Artikel 3

De VOP-B basseert zich bij haar werkzaamheden op de Verklaring van de Rechten van de Meirts, zoals die omschreven zijn in het Handvest van de Verenigde Naties.

DOEL: Artikel 4

De VOP-B streeft naar een vorm van onderwijs en opvoeding, die overeenkomt met de GRONDSLAG en stelt zich ten doel:
a. De behartiging van de belangen van het onderwijs en de opvoeding in het
algemeen op de Bovenwindse Eilanden.
b. Behartiging van die ideeUe en materiels belangen van die leden en eventueel van hun nagelaten betrekkingen.
c. De kulturele en socials verheffing van de gemeenschap op de Bovenwindse Eilanden.

MIDDELEN: Artikel 5

De VOP-B tracht hoar doel to bereiken door:
a. Het organiseren van vergaderingen en kursussen, lezingen en excursies.
b. Het bevorderen van de studie van de wetenschappen, die betrekking hebben op het onderwijs en de opvoeding.
C. Het tot stand brengen en steunen van een Commissie Wet en Recht, die zich zal bezig houden met verstrekken aan de leden van inlichtingen over hun rechtspositie en over het onderwijs.
d. Het tot stand brengen, onderhouden en steunen van instellingen werkzaam in het belang van de leden der VOP-B, van het onderwijs en van het onderwijzend personeel.
e. Het uitgeven van een nieuwsbrief en of andere geschriften.
f. Het bevorderen van een goede opleiding van het onderwijzend personeel,
voor alle takken van het onderwijs.
g. Alle andere geEigende middelen, die het bereiken van het doel kunnen bevorderen.

DE LEDEN: Artikel 6

Lid kan worden, ieder, die de GRONDSLAG en het DOEL van de VOP-B onderschrijft en die voorts in tenminste een van de volgende omstandigheden verkeert:
a. In het bezit is van een wettelijke bevoegdheid tot het geven van onderwijs.
b. Onderwijs geeft, waarvoor behoudens ontheffing, het bezit van een bevoegdheid door die wet vereist is.
c. Een functie bij het onde **svervul4waarvanhetvervullennaarhet rMj
oordeel van het bestuur de mogelijkheid van het lidmaatschap gewenst maakt.

Artikel 7

De leden worden onderscheiden in:
1. Gewone leden, dat zijn leden die geen zitting hebben in het bestuur.
a. Om als lid van de VOP-B te worden toegelaten is aanmelding vereist bij het bestuur, dat beslist over de toelating als gewoon lid.
b. De beroepsmogelijkheid bij weigering van toelating als gewoon lid wordt geregeld in het Huishoudelijk Reglement.
2. Buitengewone leden, dat zijn alle overige leden.
a. Als buitengewoon lid kunnen worden toegelaten zij, die op grond van hun werkzaamhe(len het doel van de vereniging bevorderen.
b. Het bestuur beslist, met inachtneming van het bepaalde in het voorgaande lid van dit artikel over de toelating als buitengewoon lid.

Artikel 8

1. Het lidmaatschap eindigt:
a. Door opzegging van het lid.
b. Door royering.
c. Door overlijden van het lid.
2. Opzegging van het lidmaatschap behoort schriftelijk to geschieden door het lid bij de secretaris van de vereniging.
3. Een lid kan een liidmaatschap opzeggen met ingang van elk door hem/haar gewenst tijdstip, het blijft echter contributieplichtig tot het einde van het kwartaal, waarin het zijn/haar lidmaatschap beeindigt. Bij royement of overlijden eindigt de verplichting tot het betalen van contributie op de laatste dag van het kwartaal voorafgaande aan het tijdstip van royement of overlijden.
4. Een lid kan worden geroyeerd:
a. Wegens contributieschuld onder in het huishoudelijk reglement vast to stellen voorwaarden en volgens daarin vast te stellen regels.
b. Wegens handelingen van het lid, die in strijd zijn met de bepalingen van deze statuten, van het huishoudelijk reglement dan wel met een besluit
van de algemene ledenvergadering.
c. Wegens andere handelingen of verzuimen, waardoor de belangen van de VOP-B geschaad zijn of geschaad kunnen worden.
5. Het royement van een lid kan worden uitgesproken door het bestuur of door de algemene ledenvergadering.
6. Tegen een besluit van royement staat beroep open voor het geroyeerde lid bij een in het huishoudelijk reglement to noemen orgaan van de VOP-B. Het beroep moet worden ingesteld binnen twee maanden nadat het besluit ter kennis is gebracht van het lid. Als een lid in beroep gaat tegen een besluit tot royement, blijven zijn rechten en plichten gehandhaafd tot het bedoelde orgaan ter zake een definitive uitspraak heeft gedaan. Het bedoelde orgaan stelt een reglement vast voor de behartiging van de in dit lid bedoelde beroepen.
7. In het Huishoudelijk Reglement wordt vastgesteld:
a. Onder welke voorwaarden een voorstel tot royement door het bestuur dan wel door de algemene ledenvergadering slechts in behandeling kan worden genomen.
b. Op welke wijze een besluit tot royement aan het geroyeerde lid wordt bekend gemaakt.,
c. Op welke wijze een beroep, als bedoeld in het zesde lid van dit artikel, dient to worden ingesteld.

Artikel 9

1. Tot de VOP-B kunnen als aspirant-leden worden toegelaten personen, die voldoen aan in het Huishoudelijk Reglement to stellen voorwaarden.
2. Over de toelating van de aspirant-leden beslist het bestuur.
3. Het aspirant lidmaatschap gaat over in een lidmaatschap, zodra het aspirant-lid komt to voldoen aan de in Artikel 6 voor het lidmaatschap gestelde voorwaarden, indien het aspirant-lid dit wenst.
4. Aspirant-leden hebben dezelfde rechten als de leden, met uitzondering van het actieve, en passieve kiesrecht en het stemrecht.

Artikel 10

1. De VOP-B wordt bestuurd door een bestuur dat voor zijn beleid verantwoording s,chuldig is aan de algemene ledenvergadering volgens in het Huishoudelijk Reglement to stellen regels.
2. Het bestuur bestaat uit minimaal negen leden, to weten: de voorzitter, de, vice-voorzitter, eerste secretaris, tweede secretaris, eerste penningmeester, tweede penningmeester en minimaal drie commissarissen, waarvan er zo mogelijk minimaal een werkzaam is op Saba en zo mogelijk minimaal een op St. Eustatius.
3. Het dagel”ks bestuur wordt gevormd door: de voorzitter, de, vice¬voorzitter, de, eerste secretaris, de eerste penningmeester.
4. De voorzitter wordt in functie gekozen door de Algemene Ledenvergadering door middel van een schriftelijke stemming. De overige bestuursleden worden uit een lijst van kandidaten, kandidaatsbestuursleden, door de Algemene Ledenvergadering door middel van een schriftelijke stemming gekozen, dock niet in functie.

Artikel 11

1. Elk bestuur wordt gekozen voor de periode van twee verenigingsjaren, met then verstande, dat een lid, dat gekozen is ter vervulling van een vacature, ontstaan door overlijden, het aftreden of de ontheffing uit zijn functie van een lid, de plaats, van zijn voorganger inneemt in het rooster van aftreden.
2. De bestuursleden zijn direct herkiesbaar.
3. Bij uitbreiding van het bestuur eindigt de zittingsperiode van het nieuwgekozen lid gelijk met die van het overige bestuur.
4. Het bestuur maakt tweejaarlijks, uiterlijk een maand voor het einde van de zittingsperiode, in het algemeen bekend welke leden van het bestuur aan het eind van de zittingsperiode zich herkiesbaar stellen of of zullen treden op grond van de overige leden van dit artikel.

Artikel 12

In het Huishoudelijk Reglement worden regels gegeven betreffende het recht in het stellen van kandidaten voor de functie van lid van het bestuur
i j
en de eisen betreffende leeftlid, duur van het lidmaatschap en de vertrouwdheid met de infrastructuur ter plaatse.

Artikel 13

1. De taak van het bestuur wordt nader omschreven in het Huishoudelijk Reglement.
2. Het bestuur beslist intern over de taak, die elk van Ain leden wordt opgedragen voorzover dit niet reeds geschied is door de bepalingen van de statuten of van het Huishoudelijk Reglement.
Artikel 14
De VOP-B wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter, vice-voorzitter, de eerste secretaris en de eerste penningmeester tesamen.

VERGADERINGEN: Artikel 15 Vergaderingen worden onderscheiden in:

1. Bestuursvergaderingen. Deze worden gehouden:
a. Minimaal een keer per maand.
b. Zo dikwijls als de: voorzitter dit wenselijk acht.
c. Indien drie, of meer leden van het bestuur een verzoek daartoe, indienen bij de voorzitter.
In het laatste geval is, de voorzitter gebonden binnen een week na ontvangst van dit verzoek de vergadering te beleggen.
2. Algemene, ledenvergaderingen. Deze warden onderscheiden in:
a. Gewone ledenvergaderingen. Deze worden gehouden zo dikwijls
ij als het bestuur het nodig acht.
b. Buitengewone ledenvergaderingen. Deze worden gehouden wanneer 10 gewone leden een schriftelijk, met redenen omkleed, verzoek hiertoe hebben ingediend bij het bestuur. Het bestuur is gehouden binnen drie weken na ontvangst van dit verzoek de vergadering te beleggen.
3. Geautoriseerde algemene ledenvergaderingen. Deze worden gehouden in het geval het bestuur in gebreke blijft te handelen overeenkomstig het verzoek van de leden als bedoeld in Sub 2, Punt b van dit artikel. De indieners zullen dan gerechtigd zijn na het verstrijken van de drie weken, bedoeld in Sub 2, Punt b, dock met inachtneming van een oproepingstermijn van tenminste 10 dagen, zelf de vergadering bijeen te roepen, in welke vergadering geldige besluiten genomen kunnen worden.
4. Algemene jaarvergaderingen van de VOP-B. Deze worden gehouden in
jaarvergadering
maand Januari. In deze vergaderingen:
a. Brengt het bestuur verslag uit over de gang van zaken gedurende het afgelopen verenigingsjaar.
b. Legt het bestuur rekening en verantwoording of van het financieel beheer gedurende het afgelopen verenigingsjaar.
e. Wordt de ontwerp begroting van het lopend jaar ter goedkeuring voorgelegd aan de leden.
d. Brengt de verificatiecommissic of een accountantbureau verslag uit van haar bevindingen over het afgelopen verenigingsjaar.
e. Kunnen er nieuwe bestuursleden gekozen worden en zullen eventuele vacatures in het bestuur worden aangevuld, voor zover zulks in gevolge Artikel 11 nodig mocht zijn.
De verificatiecommissie of accounutantbureau worden gekozen volgens regelen to stellen in het Huishoudelijk Reglement: o.a. ter controlering van de kasmiddelen over het dan lopende jaar of het afgelopen verenigingsjaar. Hierin mogen geen bestuursleden zitting hebben.

STEMMINGEN: Artikel 16

1. Alleen gewone leden hebben stemrecht.
2. In de algemene ledenvergaderingen, genoemd in art. 15, sub 2, punt a en b en art. 15 sub 3 en 4, kunnen besluiten genomen worden wanneer tenminste 1/3 van het aantal gewone leden ter vergadering aanwezig is, tenzij anders in deze statuten bepaald.
2b. De leden op Saba en St. Eustatius kunnen zich bij volmacht laten vertegenwoordigen door de commissaris (sen) werkzaam op hun eiland.
3. Voor het geval in een vergadering genoemd onder punt 2 van dit artikel 1/3 van het aantal gewone leden niet aanwezig is, zal er binnen een maand een tweede vergadering bijeen geroepen worden, waarin geldige besluiten genomen kunnen worden ongeacht het ter vergadering
aanwezige aantal gewone leden.
4. Alle besluiten worden genomen bij volstrektc, meerderheid van stemmen, tenzij anders in deze statuten bepaald.
5. Stemmen over personen geschiedt schriftelijk. Hij, die in de eerste stemming de volstrekte, meerderheid behaalt, is gekozen. Heeft in de, eerste stemming niemand de volstrekte, meerderheid behaald, dan vindt herstemming plaats. Indien in de herstemming niemand de volstrektc, meerderheid behaalt, vindt een tweede herstemming plaats. Indien in de tweede herstemming niemand de volstrekte, meerderheid behaalt, dan is hiji gekozen, die in de tweede herstemming de meeste stemmen op zich.heeft verenigd. Staken de stemmen in de tweede herstemming echter, dan beslist het lot tussen degenen die in de tweede herstemming het hoogste aantal stemmen hebben behaald.
6. Stemmen over zalken geschiedt mondeling. Het bestuur, dan wele de, volstrekte meerderheid der vergadering, echter kunnen, zo zulks nodig geacht wordt, bepalen dat in afwijking hiervan ook over bepaalde zaken schriftelijk gesteind wordt.

ADVISEURS: Artikel 17

Het bestuur kan in Din task terzijde worden gestaan door een of meer adviseurs, dan wel adviescommissies.
GELDMIDDELEN: Artikel 18
De geldmiddelen van de, VOP-B bestaan uit:
1. De contributie van de leden.
2. Alle andere, wettige verkregen inkomsten.

HUISHOUDELIJK’s REGLEMENT: Artikel 19

Het Huishoudelijk Reglement bevat een nadere uitwerking van deze statuten. Het Huishoudelijk Reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door de algemene, ledenvergadering en mag geen bepalingen inhouden, die in strijd zijn met de wet of deze statuten.

STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING VAN DE VAKVERENIGING VAN ONDERWIJZEND PERSONEEL OP DE BOVENDWINDSE EILANDEN: Artikel 20

L Wijziging der statuten of ontbinding van de VOP-B zal slechts kunnen geschieden in een daartoe speciaal bijeengeroepen algemene ledenvergadering, waarin tenminste 2/3 van het aantal gewone leden aanwezig moet zijn en met een meerderheid van 3/4 van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
2. Is in zulk een vergadering niet het vereiste, aantal leden aanwezig, dan zal binnen een maand na de eerste vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen worden, waarin geldige besluiten m.b.t. het onderhavige onderwerp, genomen kunnen worden, ongeacht het ter vergadering aanwezige aantal leden.
3. Wijzigingen treden niet in werking alvorens ze door de algemene ledenvergadering zijn goedgekeurd op de wijze als bedoeld in sub 1 en 2 van dit artikel en voor de vereiste landelijke goedkeuring zijn aangevraagd.
4. In geval van ontbinding van de VOP-B zal de vergadering, die hiertoe het besluit heeft genomen, tevens de wijze van liquidatie bepalen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 1680 van het Burgerlijk Wetboek van de Nederlandse Antillen.

SLOTBEPALING: Artikel 21

In alle gevallen, waarin noch deze statuten, noch het Huishoudellik Reglement voorzien, beslist het bestuur of de algemene ledenvergadering. Goedgekeurd bij landsbesluit d.d. 25 Juni 1974, No. 2.
Willemstad, 1 juli 11974.
Philipsburg, 1974.
Hoofd van het Centraal Bureau voor Juridische en Algemene Zaken,
w.g. G. R. HERMANS.